fbpx

Условия за рекламация

В момента на получаване на стоките, вие или упълномощено от вас лице, следва да извършите обстоен преглед на вида им в присъствието на куриера. Ако бъдат констатирани липси, дефекти или видими нарушения, причинени по време на транспортирането, вие или упълномощеното от вас лице, следва да попълните Протокол за констатирани щети, в който да бъдат подробно описани.

Протоколът за констатирани щети се предоставя от куриера и е задължително да се попълни в негово присъствие!

Същевременно трябва да уведомите служител от отдел онлайн продажби на тел: 0896 727716.

При липса на изготвен и подписан протокол за констатирани липси или щети и ненавременно уведомяване на служител от отдел онлайн продажби на тел: 0896 727716, вие губите всякакви права, свързани с привеждане на констатираните дефекти в съответствие с договора за продажба.

В случай, че приемете стоките без забележки и съответно не попълните протокол за щети, вие автоматично се освобождавате от всякакви претенции за външни видими дефекти. Последващи рекламации се приемат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само под формата на имейл съдържащ попълнена Форма за рекламация, изпратен на адрес contact@grandecor.bg.

Не се приемат рекламации по телефон!

Всяка рекламация трябва задължително да съдържа още:

  • Копие на документ за направено плащане и фактура, ако такава е била заявена и издадена
  • 3 или повече снимки на повредения/счупения артикул или на установеното несъответствие, с възможно най-добро качество
  • Други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, ако има такива

След постъпване на рекламация и уточняване на детайли по процедура за връщане на стоките, на купувача ще бъде посочен физически адрес за връщане на конкретните стоки.

В случай на своевременна и основателна рекламация за липси или други явни недостатъци, Грандекор ООД ще предприеме необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоките са за сметка на Грандекор ООД.

В случай че клиентът не предяви рекламация пред Грандекор ООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, които имат търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

Грандекор ООД не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и компютърните системи, които се използват за достъп до уебсайта и онлайн магазина.